Privacy

Auteursrechtvoorbehoud: Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Botenwacht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, electronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Elk gebruik van deze informatie voor commerciele of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. © Botenwacht

AVG PRIVACY VERKLARING

Geachte relatie,

Sinds 25 mei  2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). Botenwacht Nederland vindt het als verwerkingsverantwoordelijke belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en heeft passende maatregelen genomen ten behoeve van de bescherming persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en is van toepassing per 25 mei 2018. In onze Privacyverklaring wordt vermeld:

-Wat de doeleinden zijn van het gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens;
-Hoe het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;
-Hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en het doorgeven van deze gegevens aan derden;
-Dat wij passende maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op de juiste wijze te beschermen;
-Dat wij uw rechten respecteren en ook graag op deze rechten willen wijzen.

Door middel van direct mailing wordt u geïnformeerd over aanbiedingen, acties en algemene informatie met betrekking tot onze producten en dienstverlening. Dit zal een aantal keer per jaar zijn.

U kunt te allen tijde de toestemming voor het toesturen van deze e-mails intrekken onderaan het betreffende e-mailbericht of door contact met ons op te nemen.

Als u naar aanleiding van deze  e-mail of onze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande gegevens:

Botenwacht Nederland BV
Prins Hendriklaan 9-11
3701 CK Zeist
088 – 011 7111
Email: info@botenwacht.nl

Privacybeleid:
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites en de daarop ontsloten dienstverlening van Botenwacht Nederland BV. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Verzamelen en bewaren van uw gegevens:
Uw gegevens komen tot ons via aanmeldingen en of aanvragen via onze websites
www.botenwacht.nl,www.botenwacht-onderhoud.nl en www.botenwacht-shop.nl  
Deze websites en onze emaildiensten worden beheerd door onze webhost.
Onze webhost heeft verklaard deze gegevens niet voor eigen doeleinden te gebruiken. 

Uw gegevens worden bewaard in ons klantenbeheersysteem.
Tevens worden gegevens van u bewaard in ons systeem wat de nieuwsbrieven verzorgt. Zowel de verstrekker van het klantbeheersysteem als de verstrekker van de nieuwsbriefmodule hebben verklaard uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. U gegevens worden enkel verzameld en bewaard met als doel om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden:
Botenwacht Nederland deelt uw gegevens voor boekhoudkundige en administratie verplichtingen en deelt uw gegevens met partijen die we nodig hebben om onze dienstverlening uit te voeren zoals meldkamers en monteurs. Deze partijen zijn gehouden aan geheimhouding. 

Welke gegevens worden er van u bewaard en gedeeld:

  • naam
  • geslacht
  • postcode
  • adres
  • woonplaats
  • geboortedatum
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • uw bootgegevens

Zowel Botenwacht Nederland, host van het klantenbeheerprogramma, webhost, host nieuwsbriefmodule, alsmede derde partijen met wie uw gegevens worden gedeeld hebben passende technische als organisatorische maatregelen getroffen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:
In voorkomende gevallen kan Botenwacht Nederland BV  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens ieder geval zolang u cliënt bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken en ons tevens verzoekt tot verwijdering van uw verzamelde gegevens. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben na uw vergeetverzoek echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij hebben vervaardigd.

Rechten:
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor deze andere Google dienst: Google Ads. Onze advertenties op Google kunnen daardoor gepersonaliseerd worden op basis van uw gedrag op onze websites.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Botenwacht Nederland BV
Prins Hendriklaan 9 – 11
T: +31 (0)88 011 7111
E: info@botenwacht.nl

Beste gebruiker,

Vul onderstaande gegevens in als u in de toekomst uw factuur digitaal wenst te ontvangen en zo bij te dragen aan een beter milieu.