Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Botenwacht Nederland
Deze voorwaarden gelden voor het lidmaatschap Botenwacht Nederland

Artikel 1) Definities:

Botenwacht of Botenwacht Nederland:
Botenwacht Nederland BV

Lid:
Lid van Botenwacht Nederland

Vaarseizoen:
Dit loopt van 1 april tot 1 oktober.

Lidmaatschapsjaar:
Het lidmaatschapsjaar loopt van de eerste van de maand waarin u zich inschrijft tot de eerste van diezelfde maand het jaar daarop.

Pech:
U bent onderweg gestrand door een onvoorziene plotselinge technische storing aan voortstuwing en/of stuurinrichting van uw vaartuig, welke van dusdanige aard is dan u niet verder kan varen of het is onverantwoord om verder te varen. U bent niet in staat op eigen kracht een regulier reparatiepunt of uw thuishaven te bereiken. De storing is op locatie en binnen een uur na aankomst bij het schip te verhelpen met de materialen die de monteur tot zijn beschikking heeft.

Pechhulp:
Reparatie onderweg aan onvoorziene plotselinge technische storingen aan voortstuwing en/of stuurinrichting van uw vaartuig. Storingen welke van dusdanige aard zijn dat u niet verder kan varen of het is onverantwoord om verder te varen . U bent niet in staat op eigen kracht een regulier reparatiepunt of uw thuishaven te bereiken. De storing is op locatie en binnen een uur na aankomst bij het schip te verhelpen met de materialen die de monteur tot zijn beschikking heeft. Pechhulp is bedoeld om een pleziervaartuig weer te laten varen en kan daarom een provisorisch karakter hebben. Onderhoudswerkzaamheden vallen niet onder pechhulp.

Meeruren:
Arbeidsuren na het eerste uur arbeid die worden besteed aan 1 en de dezelfde pechmelding of die in direct verband staan met dezelfde pechmelding.

Wachttijd:
Na het afsluiten van een nieuw abonnement is er een wachttijd van 7 dagen van toepassing. De wachttijd gaat in na betaling van het lidmaatschap. Tijdens de wachttijd heeft u wel recht op de pechhulpservice en ontvangt u achteraf een factuur van Botenwacht.

Artikel 2) Aanmelden
Iedereen die in het bezit is van een pleziervaartuig kan lid worden van Botenwacht Nederland.
Botenwacht Nederland is altijd gerechtigd een gehele of regionale acute ledenstop in te lassen indien het aantal nieuwe aanmeldingen de kwaliteit van onze service kunnen aantasten. Een lidmaatschap sluit men af op 1 vaartuig en is zowel vaartuig- als persoonsgebonden.

Artikel 3) Exclusiviteit
Botenwacht Nederland verleent haar diensten exclusief aan haar leden.
Men dient reeds lid te zijn op het moment dat men de hulp van Botenwacht Nederland inroept.

Artikel 4) Lidmaatschapspas
Na aanmelding als lid krijgt deze persoon de lidmaatschapspas thuis gestuurd, voorzien van persoonlijke gegevens en het 088 nummer van de meldkamer.

Artikel 5) De duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.
Opzegging moet gedaan worden uiterlijk 1 maand voor het begin van uw nieuwe lidmaatschapsjaar en kan alleen schriftelijk. In geval van opzegging eindigt het lidmaatschap aan het eind van uw lopende lidmaatschapsjaar of indien gewenst per direct. Er wordt geen contributie terugbetaald. (zie punt twee voor de definitie van een lidmaatschapsjaar)

Artikel 6) Beïndiging/opschorten lidmaatschap door Botenwacht.
Botenwacht Nederland kan het lidmaatschap, zonder terugbetaling van de contributie of een restant daarvan, onmiddellijk beeindigen of het lidmaatschap opschorten ;
6.1) Als het lid fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt tegen een van de medewerkers van Botenwacht Nederland of opgeroepen monteurs, deze heeft bedreigd of onheus heeft bejegend.
6.2) Als er op oneigenlijke manier van het lidmaatschap gebruik is gemaakt of er is een poging daartoe gedaan.
6.3) Als de staat van een vaartuig in dusdanig slechte staat blijkt te verkeren dat pech te voorzien is.
Botenwacht Nederland kan in dit geval het lidmaatschap opschorten tot het vaartuig weer in deugdelijke staat verkeerd.
6.4) Bij non betaling van de contributie of andere financiele verpichtingen aan Botenwacht Nederland.
6.5) Indien Botenwacht Nederland van mening is dat er een verstoorde relatie is tussen Botenwacht en lid dan kan Botenwacht eenzijdig en per onmiddellijk ingang het lidmaatschap opzeggen.

Artikel 7) Contributie
Een lid van Botenwacht Nederland moet elk lidmatschapsjaar contributie betalen voor het lidmaatschap.
Deze contributie bedraagt EUR 89,- per vaartuig inclusief btw. De contributie is men verschuldigd over de eerste maand van het lidmaatschapsjaar. De resterende 11 maanden zijn telkens gratis. Recht op hulp en vergoedingen loopt vanaf het moment dat de contributie is betaald. Niet met terugwerkende kracht.
7.1) De contributie moet voor een heel lidmaatschapsjaar vooruit worden betaald. Als het lidmaatschap wordt verlengd dient de contributie te zijn betaald 14 dagen na ontvangst van de nieuwe factuur voor het nieuwe contributiejaar.
7.2) Een nieuw lid is eenmalig inschrijfgeld (EUR 4,50) verschuldigd bij aanmelding. Als het lidmaatschap tijdens het lopende lidmaatschapsjaar wordt opgezegd wordt geen contributie terugbetaald. De hoogte van de contributies en het inschrijfgeld zijn op te vragen via het informatienummer 088 – 011 7111 of via e-mail info@botenwacht.nl en staan op de website van Botenwacht Nederland (www.botenwacht.nl)
7.3) Kosten ten gevolgen van non-betaling, zoals incassokosten, deurwaarderskosten en/of gerechtskosten worden bij het betreffende lid in rekening gebracht. Lid heeft weer recht op hulp bij pechgevallen nadat de contributie samen met eventuele verschuldigde rente door de Botenwacht Nederland is ontvangen en voor zover het lidmaatschap al niet was beëindigd.
7.4) Botenwacht dient te beschikken over uw juiste N.A.W gegevens. Gevolgen van non-betaling ten gevolgen van het niet juist doorgeven van N.A.W. gegevens of mutaties daaromtrent, zijn op verantwoording van het lid .Het lid is verplicht bij aanmelding en bijvoorbeeld verhuizing de juiste N.A.W. gegevens aan Botenwacht door te geven.
7.5) Indien na 4maanden. gerekend vanaf de factuurdatum. de volledige contributie niet door Botenwacht Nederland is ontvangen, eindigt het lidmaatschap Botenwacht automatisch. Het lid blijft verplicht de niet betaalde contributie verhoogd met rente en kosten te betalen.
7.6) Actietarieven gelden nooit voor gevallen waarin men nog geen lid is maar een lidmaatschap wordt afgesloten op een moment dat men al pech heeft. Actietarieven gelden dus nooit wanneer men ter plekke een lidmaatschap afsluit via onze meldkamer.

Artikel 8) Wie heeft recht op pechhulp van Botenwacht Nederland
8.1)
 Ieder lid van Botenwacht en zijn/haar directe gezinsleden Nederland hebben als bestuurder van een pleziervaartuig recht op hulp bij pech onder de voorwaarde dat:
8.1.1) Het vaartuig eigendom is van het lid. Botenwacht dient te beschikken over de juiste gegevens van uw vaartuig zoals ook gevraagd bij inschrijving via de website of via de antwoordkaart. Indien de juiste vaartuiggegevens niet bij Botenwacht bekend zijn kan hulp geweigerd worden of kunnen kosten alsnog worden doorberekend. Bij verandering van vaartuig is het lid verplicht de juiste mutaties door te geven aan Botenwacht.
8.1.2) Het daadwerkelijk pech en pechhulp betreft (zie lid 2: definities )
Indien na aankomst bij het schip blijkt dat het gaat om reparaties die langer duren dan een uur of de onderdelen zijn niet direct beschikbaar, dan vergoedt Botenwacht Nederland ook het eerste uur arbeidsloon en de eerste voorrijdkosten. Daarna wordt het een transactie tussen het lid en het steunpunt. Het vervolgtraject van de reparatie dient het Botenwachtlid zelf met het steunpunt te bepalen en hier afspraken over te maken.
8.1.3) Leden van wie de contributie is betaald

Artikel 9) Voorwaarden bij het inroepen van hulp.
Het lid van Botenwacht Nederland heeft alleen recht op hulp op het moment en op de plek waar hulp gevraagd wordt, het lid de eigen lidmaatschapskaart en het eigen geldig rijbewijs, paspoort of ander geldig legitimatiebewijs aan de Botenwachter kan tonen. Wanneer ter plekke geen geldig Botenwacht lidmaatschapsbewijs kan worden getoond, dan is er geen recht op hulp. Het lid wordt dan alleen hulp verleend tegen contante betaling van alle voorrijd(vaar) en reparatiekosten.

Artikel 10) Waar is recht op hulp?
Het lidmaatschap geeft recht op hulp op binnenwateren van Nederland. Hieronder vallen ook alle jachthavens (inclusief zeehavens) IJsselmeer en Zeeuwse wateren. Waddeneilanden uitgezonderd. Het vaartuig dient bereikbaar te zijn voor de Botenwachter wiens hulp wordt ingeroepen. Hierbij dient er vanuit te worden gegaan dat gezien de snelheid waarmee steunpunten afstanden moeten overbruggen deze zich per auto verplaatsen. Indien u midden op het water ligt zullen wij u altijd in eerste instantie verzoeken een sleepje naar de wal te vragen van een medewatersporter. Indien dit na meerdere pogingen niet mogelijk blijkt zullen wij u helpen aan telefoonnummers van sleepbedrijven, waterpolitie of KNRM. Sleepkosten vallen nooit onder de dekking van Botenwacht. Zodra u voor de monteur bereikbaar bent kunnen wij met de gewenste pechhulp aanvangen. Hulp wordt ingezet uitsluitend door de meldkamer.

Artikel 11) Hoe kunt u de  hulp van Botenwacht Nederland inroepen
U kunt de hulp van Botenwacht Nederland inroepen via het telefoonnummer +31 (0)88 – 011 7171. Tijdens het vaarseizoen is Botenwacht Nederland 7 dagen in de week te bereiken 24 uur per dag. De monteurs werken door tot 21:00u en proberen u altijd nog dezelfde dag te helpen. In ieder geval zijn ze binnen 24 aan boord. Buiten het vaarseizoen is Botenwacht te bereiken tijden normale kantooruren van ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00u. De monteurs werken dan ook tijdens normale werkuren. ma t/m vr. van 09:00 tot 17:00u.

Artikel 12) Voor welke gevallen is er recht op pechhulp?
Voor de gevallen die voldoen aan de definitie van pech zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden onder lid 2 Recht op pechhulp aan een vaartuig bestaat indien: Deze ter plekke en veilig kan worden uitgevoerd en het vaartuig bereikbaar is voor de Botenwachter wiens hulp wordt ingeroepen. Leden hebben recht op hulp van het dichtsbijzijnde steunpunt aangesloten bij Botenwacht Nederland.

Artikel 13) Vergoedingen
Tot 5 maal per jaar zijn per rechtmatig nieuw pechgeval  telkens het eerste uur arbeidsloon (dit gaat in na aankomst bij het vaartuig) en de eerste keer voorrijdkosten gratis. Wel zullen de meeruren (alles na het eerste uur arbeidsloon), benodigde onderdelen, brandstof, olie, en andere materialen door het Botenwacht lid contant en ter plekke betaald moeten worden.
Vergoedingen gaan pas in vanaf het moment dat de contributie is betaald. Indien er reeds pechhulp wordt verleend nog voordat de contributie is betaald dan zal deze later alsnog naar de klant worden doorbelast tegen een minimum tarief van EUR 169,-. Eventuele meeruren en vervolgreparaties zijn voor rekening van het lid. Indien op verzoek van een lid hulp wordt ingeschakeld voor gevallen die niet voldoen aan de definitie van pech zoals omschreven in Artikel 1: Definities, danwel vallen onder één van onderstaande uitsluitingen, danwel op ander wijze niet voldoen aan een rechtmatige melding dan komen de vergoedingen te vervallen. Inzet van een monteur is dan voor eigen rekening met minimum van EUR 169,-per melding.


Artikel 14) Uitsluitingen
Indien bij aankomst van het schip toch blijkt dat het schip valt onder een van onderstaande uitsluitingen kan er sommige gevallen hulp worden verleend echter hierbij vervalt het gratis eerste uur arbeidsloon en de gratis voorrijdkosten. Er is geen recht op hulp als:

14.1.1) Het lid niet heeft gewacht op de komst van de monteur.
14.1.2) Het lid onvoldoende meewerkt of redelijke instructies onvoldoende opvolgt.
14.1.3) Het lid een onjuiste locatie heeft opgegeven van het vaartuig met pech.
14.1.4) Hulp alleen gegeven kan worden als er regels of wetten moeten worden overtreden.
14.1.5) Het lid één of meerdere verplichtingen en/of voorschriften, die zijn opgenomen in de voorwaarden, niet is nagekomen.
14.1.6) Het vaartuig pech heeft gekregen voortvloeiend uit niet acceptabel vaargedrag.
14.1.7) De staat van het vaartuig en/of motor zodanig is dat pech redelijkerwijs te voorzien was.
14.1.8) Het vaartuig zo zwaar beladen was dat pech redelijkerwijs te voorzien was.
14.1.9) Het vaartuig niet voldoet aan de wettelijke eisen.
14.1.10) Het vaartuig spullen/goederen vervoert waardoor de wet wordt overtreden.
14.1.11) Het vaartuig personen vervoert op dusdanige wijze dat de wet wordt overtreden.
14.1.12) Het vaartuig volgens de monteur uit is gevallen door opzet, eigen of ondeskundig handelen, of ondeskundig uitgevoerd(e) reparaties en/of montage en/of onderhoud, of geen of te weinig onderhoud.
14.1.13) De boot wordt aangedreven door een buitenboord motor ouder dan 15 jaar.
14.1.14) Als Botenwacht Nederland aanwijzingen heeft dat het lid oneigenlijk gebruik wil maken van de hulp van Botenwacht.
14.1.15) Als er in het reeds verstreken gedeelte van het betreffende lidmaatschapsjaar reeds 5 Botenwacht hulpverleningen zijn geregistreerd en opnieuw hulp wordt gevraagd. Het lid kan dan wel tegen contante betaling van de kosten van de pechhulpverlening met een minimum van € 169,- incl. btw per pechgeval aanspraak maken op pechhulp.
14.1.16) Het lid tegenover Botenwacht Nederland, haar personeel of door Botenwacht Nederland ingeschakelde hulpverleners, fysiek, psychisch of verbaal geweld heeft gebruikt, hen heeft bedreigd of zich op een andere manier agressief heeft opgesteld. Met als gevolg dat door dit gedrag van het lid in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat er nog (langer) hulp wordt verleend. Eén en ander wordt beoordeeld door het personeel van de Botenwacht Nederland of door Botenwacht Nederland ingeschakelde monteurs.
14.1.17) Problemen ten gevolgen van niet goed werkende externe- of rand-apparatuur zoals omvormers en dergelijke.
14.1.18) Bij problemen waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat het lid deze zelf kan oplossen. bijv. opstarten van een accu.
14.1.19) Storingen die niet direct en op locatie kunnen worden verholpen. Hieronder vallen o.a problemen aan de buitenkant van het schip onder de waterlijn.
14.1.20) Problemen ten gevolgen van schade anders dan storingen. Bijv. schade na gevolg van aanvaringen of gevolgschades.
14.1.21) Uitvallen van het schip een andere reden heeft dan een technische storing. bijv. het niet op tijd bijvullen van brandstof of een lege accu anders dan ten gevolgen van een mankement.
14.1.22) Als het lid voor een tweede keer om hulp vraagt na een eerste hulpverlening, kan Botenwacht Nederland dit verzoek weigeren als met de eerste hulpverlening werd gestopt op verzoek van of door toedoen van het lid of het opnieuw uitvallen van het vaartuig het gevolg is van het niet opvolgen van adviezen van de monteur.
14.1.23) Lekkages van buitenwater.
14.1.24) Het vaartuig commercieel en/of beroepsmatig wordt gebruikt.
14.1.25) Het vaartuig wordt gebruikt ten behoeve van permanente bewoning.
14.1.26) Als er met het vaartuig wordt deelgenomen aan wedstrijden in welke vorm dan ook.
14.1.27) Als de contributie niet tijdig is betaald.

Artikel 15) Klachten / reclamaties:
Heeft u klacht over Botenwacht, dien deze dan in binnen 10 dagen na het betreffende voorval. Beschrijf uw onderbouwde klacht duidelijk en beargumenteerd. Betreft uw klacht een klacht over de service van een van de door Botenwacht ingeschakelde monteurs dan zullen wij altijd wederhoor toepassen alvorens tot een conclusie te komen. U kunt uw klacht schriftelijk of per email indienen.

Artikel 16) Aansprakelijkheid:
Botenwacht Nederland stelt alles in het werk om de Botenwachthulp zo goed mogelijk te verlenen. De aansprakelijkheid van Botenwacht is altijd beperkt tot het bedrag waarvoor Botenwacht verzekerd is en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. Het gaat hierbij uitsluitend om aansprakelijkheid voor kosten en/of schade die een direct gevolg is/zijn of direct verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Botenwacht Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte en kosten of indirecte schade, of schade voortvloeiend uit werkzaamheden door derden. Reparaties uitgevoerd door ingeschakelde monteurs vallen vanaf het eerste moment onder “werk door derden” en vallen onder de aansprakelijkheid van de monteur zelf. Botenwacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor “verloren tijd” of “bedorven vakantiepret” in de ruimste zin des woords.

Artikel 17) Aanpassingen algemene contributie en voorwaarden:
Botenwacht Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden en /of de hoogte van de contributies en het inschrijfgeld aan te passen. De wijzigingen van de contributies worden uiterlijk 1 november bekend gemaakt via de website.

Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. Botenwacht Nederland kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele drukfouten. Tevens kan Botenwacht Nederland geen aansprakelijkheid voor wijzigingen aanvaarden.

Beste gebruiker,

Vul onderstaande gegevens in als u in de toekomst uw factuur digitaal wenst te ontvangen en zo bij te dragen aan een beter milieu.